+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

PL

 
                  A   K   T   U   A   L   N   O   Ś   C  I

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY CENY ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW OD DNIA 24.01.2024r.
 
 
Na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie numer GD.RZT.70.119.2023.MW.4 zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Potęgowo na okres 3 lat informujemy, że od 24.01.2024r. zmianie ulegają ceny wody i ścieków. Poniżej przedstawiamy zestawienie cen i opłat.

Zestawienie cen i stawek opłat określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 24.01.2024r.
za okres 24.01.2024r. - 23.01.2025r.
Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen i stawka opłat Ceny netto Ceny brutto
Grupa I i II
gospodarstwa domowe
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 3,35 3,62
Grupa IIII i IV
pozostali odbiorcy
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 3,37 3,64
Grupa I
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD
37.00.Z
cena za odprowadzanie ścieków (zł/m3) 5,89 6,36
Grupa 1 - gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 2 - gospodarstwa domowe (pozostali odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)

Grupa 3 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 4 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)
  opłata abonamentowa miesięczna (zł/m-c) 4,42


4,934,66


3,82
4,77


5,325,03


4,13

za okres 24.01.2025r. - 23.01.2026r.
Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen i stawka opłat Ceny netto Ceny brutto
Grupa I i II
gospodarstwa domowe
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 3,74 4,04
Grupa IIII i IV
pozostali odbiorcy
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 3,76 4,06
Grupa I
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD
37.00.Z
cena za odprowadzanie ścieków (zł/m3) 6,32 6,83
Grupa 1 - gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 2 - gospodarstwa domowe (pozostali odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)

Grupa 3 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 4 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)
  opłata abonamentowa miesięczna (zł/m-c) 4,94


5,545,19


4,29
5,34


5,985,61


4,63

za okres 24.01.2026r.-23.01.2027r.
Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen i stawka opłat Ceny netto Ceny brutto
Grupa I i II
gospodarstwa domowe
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 3,73 4,03
Grupa IIII i IV
pozostali odbiorcy
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 3,75 4,05
Grupa I
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD
37.00.Z
cena za odprowadzanie ścieków (zł/m3) 6,20 6,70
Grupa 1 - gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 2 - gospodarstwa domowe (pozostali odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)

Grupa 3 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 4 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)
  opłata abonamentowa miesięczna (zł/m-c) 4,81


5,425,04


4,20
5,19


5,855,44


4,54
 
INFORMACJA
Zakład Usług Publicznych Z.B. w  Potęgowie informuje, że w dniu 14.08.2023r. (poniedziałek) biuro Zakładu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Tel. kontaktowe:
Maria Owsiak - 602 742 143 (wodociągi i kanalizacje)
Elżbieta Kędra - 608 009 459 (cmentarze)
Elwira Szewczyk 660 732 395


 
 ZNIESIENIE OGRANICZENIA W POBORZE WODY
 
Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie informuje, że w związku ze zmianą warunków pogodowych, z dniem 27.07.2023r. zostaje zniesione ograniczenie poboru wody na cele inne niż socjalno-bytowe. 

Dziękujemy Odbiorcom usług za zrozumienie potrzeby ochrony zasobów wodnych i stosowanie się do postanowień komunikatu w sprawie ograniczenia poboru wody. 

ES
 

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA POBORU WODY
NA CELE INNE NIŻ SOCJALNO-BYTOWE
Informujemy, że z uwagi na ograniczoną wydajność ujęć wodnych na terenie gminy Potęgowo oraz konieczność zapewnienia dostaw wody na cele socjalno-bytowe mieszkańców, wprowadza się ograniczenie poboru wody z wodociągów publicznych  na cele takie jak:
- podlewanie ogrodów, sadów, trawników,
- napełnianie basenów,
- w szczególności do zabiegów chemizacyjnych upraw rolniczych.
Ograniczenie poboru wody obowiązuje w godzinach od 8.00 do 22.00.

 
21.06.2023r. ES
WYWÓZ OSADÓW Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 

Od dnia 02.01.2023r. Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potegowie rozszerza zakres świadczonych usług asenizacyjnych o usługę opróżniania osadników przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potęgowo.
W dniu 29.12.2022r. Wójt Gminy Potęgowo Zarządzeniem Nr 252/2022 zatwierdził stawkę opłaty za wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na poziomie 305,00 zł netto (329,40 zł brutto).
Właściciele nieruchomości posiadający POŚ, zainteresowani zawarciem umowy na wywóz nieczystości ciekłych z osadników, powinni przedłożyć dokumentację techniczną posiadanej oczyszczalni przydomowej określającą rodzaj instalacji, pojemność osadnika oraz minimalną częstotliwość jego oczyszczania.


Elwira Szewczyk

                                       

PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI GROBÓW NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W POTĘGOWIE I W ŁUPAWIE
Przypominamy, że groby ziemne oraz rezerwacje miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych podlegają opłatom za przedłużenie ich ważności, po upływie 20 lat od pochowania lub wykupu, zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r.,poz. 1947).  

W przypadku zaniechania  dokonania stosownej opłaty, groby podlegają likwidacji na zasadach określonych w Regulaminie cmentarzy komunalnych.
Osoby posiadające dokumenty potwierdzające prawa do dysponowania miejscem grzebalnym, prosimy o zgłoszenie się w siedzibie Zakładu, celem złożenia zastrzeżenia przeciwko ponownemu użyciu danego grobu ziemnego do pochowania i dokonania opłaty za przedłużenie ważności grobu. 

Dodano: 21.10.2022r.


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY POTĘGOWO
ZASADY ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ
Planem zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 objętych zostało ponad 100 km dróg. Drogi utrzymywane będą na poziomie V standardu zimowego utrzymania dróg określonego w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 46  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urz. MTiGM z 1995r., Nr 10, poz. 20).
Specyfikacja V standardu zimowego utrzymania dróg wg Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej:
Opis V standardu utrzymania Dopuszczalne odstępstwa od standardu
Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia
 występowania zjawiska
Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu - luźny śnieg – 16 godzin
- zajeżdżony śnieg występuje
- nabój śnieżny występuje
- zaspy występują do 24 godzin
- Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź – 8 godzin
- śliskość pośniegowa  - występuje
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Potęgowo realizowane jest przez Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie. Aktualne zasoby sprzętowe obejmują trzy ciągniki wyposażone w pługi odśnieżne, jedną piaskarkę i jedną koparko-ładowarkę.
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, zostaje uruchomiona akcja zimowego utrzymania dróg. Osobą kierującą akcją zimowego utrzymania dróg jest Dyrektor Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie – Elwira Szewczyk. Dyrektor decyduje o ilości i rozmieszczeniu sprzętu. Osobą wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń o utrudnieniach na drogach jest pracownik Zakładu – Jarosław Dąbrowski.
Po wystąpieniu opadu śniegu lub oblodzenia, uruchomiona zostaje akcja zimowego utrzymania dróg. W  pierwszej kolejności działania prowadzone są na drogach stanowiących dojazd do szkół i przedszkoli oraz na drogach gminnych zaliczonych do kategorii dróg publicznych głównych (oznaczonych symbolem G). Prace na pozostałych drogach – dojazdowych i wewnętrznych prowadzone będą w drugiej kolejności.
Nr telefonów kontaktowych pod które należy zgłaszać wszelkie uwagi odnośnie zimowego utrzymania  dróg gminnych:
Biuro ZUP Potęgowo -  59 8115073
Jarosław Dąbrowski -  604 141 522
Elwira Szewczyk – 660 732 395

Przypominamy, że zimowe utrzymanie dróg ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite usunięcie. W czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym, niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków.  
Zestawienie dróg odśnieżanych w pierwszej kolejności:
 
Nr drogi Przebieg drogi Nr działki
Rejon pierwszy
121014G Potęgowo ul. Szeroka 97
121022G Potęgowo ul. Darżyńska 111
121021G Potęgowo, ul. Racławicka 283
121015G Potęgowo, ul. Głowackiego 59
121017G Potęgowo, ul. Pocztowa 55, 60, 87
121011G Potęgowo, ul. Szkolna 79
121020G Potęgowo, ul. Wincentego Witosa 124/12, 116/10, 116/15
121012G Potęgowo, ul. Ogrodowa 95/3, 92/12, 93, 94, 108/5, 107, 110/5, 110/6
121010G Potęgowo, ul. Wiejska 169, 242, 252
121013G Potęgowo, ul. Kwiatowa 332, 85/4
121019G Potęgowo, ul. 9-Maja  311,101/3,102/5
121016G Potęgowo, ul. Słoneczna 54/112
121023G Od drogi krajowej nr 6 do Darżynka 303/1, 279
121029G Od drogi krajowej nr 6 do Runowa Węg. – 8, Run-7, 17
121030G Od drogi powiatowej 1189G przez Runowo  w kierunku Gajów 77
121028G Od drogi powiatowej nr 1193G do Warcimina (kolonia) 8, 53
  Od drogi powiatowej nr 1193G do Warcimina (osiedle) 2, 65/85, 68
Rejon drugi
121024G Od drogi powiatowej nr 1188G przez Łupawę do drogi wojewódzkiej nr 211 285, 288/8
121025G Od drogi powiatowej nr 1188G przez Łupawę (przy SP) do Dąbrówna Łup. - 58/7, 230, 228, Dąb. - 20
121031G Od Łupawy do Żochowa Łup. – 67, 296 Żoch. – 83/1
121003G Od drogi krajowej nr 6 do Żochowa (do działki 183/1) 58/1
121004G Od drogi krajowej nr 6 do Żochowa (do działki 28/1) 63/1
121002G Od drogi krajowej nr 6 do Karżnicy i do Rębowa 12,31,33/14,15,20
121001G Od drogi wojewódzkiej 211 do Nowej Dąbrowy 160/1, 146/1 ,158/1
121026G Od drogi powiatowej nr 1188G do Grąbkowa (kolonia) 26,31,42
  Malczkówko 18
  Malczkowo 44/75, 44/42
Rejon trzeci
121032G Węgierskie przez Skórowo, Nieckowo, Rzechcino Węg. – 1/18, 1/20, 2/1, 1/9, 2/3, Sk- 79, 80/57, 80/59, Niec- 6, 51/1, 91, Rzech.- 92/1, 93 (do posesji nr 3)
  Rzechcino 92/1, 92/2, 96
121005G Od granicy gminy przez Radosław 5, 6, 25, 45, 49, 60, 155
121008G Nowe Skórowo od drogi powiatowej nr 1182G (w kierunku Nieckowa) do drogi gminnej 121007G 25
121007G Od drogi powiatowej nr 1182G (w kierunku Nieckowa) przez Nowe Skórowo do drogi powiatowej 1187G (w kierunku Skórowa) 13,14
121009G Od drogi powiatowej  nr 1187G (w kierunku Skórowa) przez Nowe Skórowo do drogi powiatowej 1187G 75
Pozostałe drogi gminne odśnieżane będą w drugiej kolejności.

ES
UWAGA ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH
Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie informuje, że od 1 listopada 2021r. obsługę bankową rachunków Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie będzie prowadził Bank Millennium S.A. W związku z powyższym zmianie ulegają numery rachunków bankowych.
Nowy numer rachunku bankowego Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie:
17 1160 2202 0000 0005 0594 7163.


Indywidualny rachunek do uiszczania opłat za dostawę wody i odbiór ścieków zostanie dostarczony każdemu odbiorcy wraz z fakturą za wodę i ścieki w miesiącu listopadzie.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą banku obsługującego jednostkę, od dnia  2 listopada 2021r. zmianie ulegają godziny funkcjonowania kasy w Zakładzie Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie.  

Za powstałe niedogodności i utrudnienia przepraszamy.
 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY CENY WODY I ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY POTĘGOWO OD DNIA 17.06.2021R.
Informujemy, że od dnia 17 czerwca 2021r. obowiązują nowe stawki opłat za wodę i ścieki na terenie gminy Potęgowo. Nowa Taryfa zatwierdzona Decyzją GD.RZT.70.184.225.2021/D.DW Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dostępna jest poniżej a także w siedzibie Zakładu oraz na bip.potegowo.pl w zakładce Zakład Usług Publicznych.  W ramach zatwierdzonej Taryfy zmianie uległy ceny wody i ścieków oraz opłat abonametnowych na okres trzech lat.

DECYZJA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY POTĘGOWO

CCF20210611_0003
 
 
INDYWIDUALNE NUMERY KONT W ROZLICZENIACH Z ODBIORCAMI
Informujemy, że od miesiąca lipca 2020r. w rozliczeniach za usługi dostarczania wody i odbioru ścieków stosowane są indywidualne nr kont dla odbiorców.
Przed dokonaniem płatności internetowej prosimy o dokładne zapoznanie się z nowym numerem konta - indywidualnym dla każdego klienta, które poraz pierwszy zastosowane zostało na fakturach wystawionych w miesiącu lipcu.
07.07.2020r. ES

 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH W POTĘGOWIE ORAZ W ŁUPAWIE
Na mocy Uchwały nr VII/61/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/47/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30 marca 2011r. „w sprawie wprowadzenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Potęgowo” oraz ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i ich urządzeń na terenie Gminy Potęgowo, od maja br. obowiązują nowe stawki opłat za tzw. usługi cmentarne. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019r. pod pozycją 1850.

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i ich urządzeń na terenie gminy Potęgowo.
 
I. Opłata za miejsce grzebalne na okres 20 lat
1. Grób ziemny pojedynczy -1,0 m x 2,0 m 364,00 zł netto
2. Grób ziemny dziecinny (do 6 lat) – 0,6 m x 1,2 m 228,00 zł netto
3. Grób ziemny urnowy – 0,5 m x 0,5 m 228,00 zł netto
4. Grób ziemny rodzinny pionowy (głębinowy) – 1,0 m x 2,0 m 546,00 zł netto
5. Grób ziemny rodzinny poziomy (2 miejsca grzebalne obok siebie)– 1,8m x 2,0m 660,00 zł netto
II. Opłata za miejsca grzebalne murowane
1. Grób murowany pojedynczy – 1,0 x 2,2 m 869,00 zł netto
2. Grób murowany rodzinny pionowy (głębinowy) – 1,0 m x 2,2m 1411,00 zł netto
3. Grób murowany rodzinny poziomy – 1,8 x 2,2 m 1511,00 zł netto
III. Opłata za przedłużenie ważności grobów ziemnych na następne 20 lat
1. Przedłużenie ważności grobu ziemnego pojedynczego 346,00 zł netto
2. Przedłużenie ważności grobu ziemnego dziecinnego i urnowego 218,00 zł netto
3. Przedłużenie ważności grobu ziemnego rodzinnego pionowego 526,00 zł netto
4. Przedłużenie ważności grobu ziemnego rodzinnego poziomego 640,00 zł netto
IV. Opłata za rezerwację
1. Rezerwacja miejsca na grób ziemny pojedynczy na 20 lat 567,00 zł netto
2. Rezerwacja miejsca na grób ziemny urnowy na 20 lat 354,00 zł netto
3. Rezerwacja miejsca na grób murowany pojedynczy 874,00 zł netto
4. Rezerwacja miejsca na grób rodzinny ziemny pionowy na 20 lat 860,00 zł netto
5. Rezerwacja miejsca na grób rodzinny ziemny poziomy na 20 lat 960,00 zł netto
6. Rezerwacja miejsca na grób rodzinny murowany pionowy 1458,00 zł netto
7. Rezerwacja miejsca na grób rodzinny murowany poziomy 1558,00 zł netto
 
 
e-faktura - zmień fakturę papierową na elektroniczną
Informujemy, że od miesiąca marca 2019r. istnieje możliwość korzystania z faktur wysyłanych i przesyłanych w formie elektronicznej. Faktura elektroniczna zastępuje tradycyjną fakturę papierową i posiada taką samą wartość prawną jak dokument papierowy. Aby zacząć korzystać z e-faktur należy wypełnić formularz "Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej" i dostarczyć go do siedziby Zakładu.
Zapraszamy do skorzystania z usługi.
Akceptacja e-faktury- plik do pobrania

 

 
 INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH Z.B. W POTĘGOWIE
INFORMACJA RODO
Dodano 23.05.2018r. MW


DECYZJA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY POTĘGOWO
Decyzja Dyrektora RZGW w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dodano:15.05.2018r. ES

PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI GROBÓW NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W POTĘGOWIE I W ŁUPAWIE
Przypominamy, że groby ziemne oraz rezerwacje miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych podlegają opłatom za przedłużenie ich ważności, po upływie 20 lat od pochowania lub wykupu, zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 ze zm.).  

W przypadku zaniechania  dokonania stosownej opłaty, groby podlegają likwidacji na zasadach określonych w Regulaminie cmentarzy komunalnych.
Osoby posiadające dokumenty potwierdzające prawa do dysponowania miejscem grzebalnym, prosimy o zgłoszenie się w siedzibie Zakładu, celem złożenia zastrzeżenia przeciwko ponownemu użyciu danego grobu ziemnego do pochowania i dokonania opłaty za przedłużenie ważności grobu. 

Dodano: 28.10.2016r.


 
 

Witamy na stronie Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie!
Zakład Usług Publicznych w Potęgowie jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie zakładu budżetowego, powołaną na mocy Uchwały Rady Gminy Potęgowo nr VII/28/94 z dnia 19 grudnia 1994r. Do zadań Zakładu należy zarządzanie
i administrowanie składnikami trwałego majątku gminy oraz wykonywanie zadań
o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności Gminy Potęgowo w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych o charakterze komunalnym.


Zakład Usług Publicznych Zakład Budżetowy
ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo, tel/fax 598115073, e-mail:
zupzb@wp.pl001(1)

Aktualności
Partnerzy