+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Ocena jakości wody

"We wszystkich mądrze zorganizowanych państwach,
przy braku czystej wody i trudnościach w jej dostarczaniu,
nieodzowne jest by oddzielić wodę pitną od tej,
której używa się do innych celów."

Arystoteles (384-322 p.n.e.)
Czysta woda jest najważniejszym produktem niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Jakość wody powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.). Ogólne wymagania, którym powinna odpowiadać woda do picia definiują, że woda jest bezpieczna dla życia ludzkiego jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilości zagrażającej zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych.
W gminie Potęgowo woda dostarczana ludności za pomocą wodociągów publicznych pobierana jest wyłącznie z ujęć podziemnych.
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej .
Zgodnie z cytowanym wyżej Rozporządzeniem, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne prowadzą monitoring jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej, według harmonogramu uzgodnionego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.Ocena jakości wody za I półrocze 2017

Aktualności
Partnerzy