+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Podstawowe akty prawne

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami)..
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423)
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. I. z 2007r. Nr 16 poz. 92)
4) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity) Dz. U. z 2005r. Nr 244, poz. 2080).
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkjów jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 200r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
6) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. z 2000r. Nr 75, poz. 866)
 

Aktualności
Partnerzy