+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Podstawowe akty prawne

1. Ustawa z dnia 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolisty Dz. U. z 2015 poz. 139) z późn. zmianiami
2.  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określenia taryf, wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dz. U. 06/17, poz. 886
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz. U. z 2015 poz. 1989)
4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody - Dz. U. 02/08, poz. 70
5.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 (z późniejszymi zmianami)
6.  Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz. U. 2001, Nr 115m oiz, 1229 (z późniejszymi zmianami)
7. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemyusłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Dz. U. 2006, Nr 136, poz. 964
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, Dz. U. 2008, Nr 229, poz. 1538
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie dopusczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych, Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1867
10. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 1996, Nr 132, poz. 622 (z późniejszymi zmianami)
11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, Dz. U. 2002, Nr 188, poz. 1576)
12.Rrozporządzenie Ministra Ifrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów ascenizacyjnych, Dz. U. 2002, Nr 193, poz. 1617
 

Aktualności
Partnerzy